Dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie.

Poruchy učení, pozornosti, hyperaktivita.

LMD, ADD, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).


Dyslexie, hyperaktivita, poruchy učení a pozornosti (LMD, ADD, ADHD) se vyskytují s různou intenzitou téměř v každé druhé rodině.


Dyslexie a ostatní poruchy
(pozornost, učení, LMD, ADD, ADHD) mají mnoho společného: nepozornost, zapomínání, nadměrná aktivita - hyperaktivita, později problémy s kázní, konflikty s učiteli, nechuť navštěvovat školu. Dítě s normálním a nezřídka nadprůměrným intelektem je klasifikováno špatnými známkami, občas propadá, někdy bývá navrhováno
k přeřazení do speciální školy.


Příčiny hyperaktivity, dyslexie (LMD, ADD, ADHD) mohou být různé: genetika, komplikace během těhotenství a porodu, onemocnění či traumatické zážitky v ranném období vývoje, nezralost nebo drobné poškození mozkových tkání, přeučené leváctví atd. Nabídka pomoci při nápravě "dys-" problémů na různé úrovni a s různou mírou úspěšnosti je pestrá:
speciální pedagogika, psychologické vedení dospělých i dítěte, kineziologie, one brain, biofeedback, homeopatie, léčité i šarlatáni.

Skutečností zůstává, že naprostá většina dětí s hyperaktivitou, dyslexií, vývojovými poruchami učení a poruchami pozornosti, jejich rodičů i učitelů roky trpí, zažívá stres, často zklamání a pocit marnosti. Malé procento dětí má štěstí a potká se s pedagogy, kteří jsou připraveni pomáhat, hledat individuální či dokonce speciální přístup. Vždy je nutno počítat s dlouhodobou prací a velkými nároky na trpělivost, důvěru a psychiké síly.


Psychologická poradna Lázní Jablonec vychází z myšlenky, která koresponduje se známými hypotézami o mechanizmu potíží. Na fyziologické úrovni jsou výše uvedené okolnosti příčinou chybné komunikace mezi těmi oblastmi mozku, které jsou zodpovědné za správné zpracování zrakových a sluchových podnětů, jejich analýzu a koordinaci. Chyba je měřitelná na EEG a projevuje se jako odchylka frekvence bioproudů, jimiž se po nervových drahách přenášejí informace. Stačí nepatrný rozdíl ve frekvencích bioproudů sluchového
a zrakového centra, nebo pravé a levé mozkové hemisféry. Mozek pak není schopen plynulé reakce, ztrácí čas i enegii při kompenzaci narušené koordinace signálů. I malá zdržení např. při identifikaci stranově obrácených tvarů, znamenají pro dítě nesmírnou komplikaci. Zdržení se totiž opakuje u několika písmen ve slově, u mnoha v jedné větě.
V době, kdy má být pochopen smysl psaného textu, dítě ještě zápasí s pochopením tvaru
a obsahu jednotlivých slov. Ale ostatní ve třídě pracují průměrným tempem, už jsou dávno někde jinde, už vypršel čas pro vypočítání příkladu, napsání diktátu. Přichází první pětka, pocit křivdy, odpor ke škole, zlobení, šaškování, vyrušování ... .

Již pouhé pochopení těchto souvislostí rodiči, případně učiteli, může pro dítě znamenat naději na pomoc a podporu, méně trestů, méně křivdy. Dospělým, matkám zvláště, ubude výčitek a pocitů provinění za nezvládnutou výchovu.


Platnost výše zmíněných úvah jsme ověřovali v praxi. V rámci naší nabídky poradnu navštívilo během 3 měsíců zhruba 120 dětí s různou intenzitou problémů v učení i chování. Obsahem experimentu bylo orientační psychologické vyšetření, pohovor s rodiči, rozhovor psychologa s dítětem a 10 - 20 sezení s aplikací přístroje pro audiovizuální stimulaci mozku. Toto zařízení vysílá zvukové a světelné signály do sluchových a zrakových center obou mozkových hemisfér. Frekvence a místo působení podnětů se řídí programem, mozek se rychle učí stimulační frekvenci přijímat.

Výsledky lze shrnout velmi stručně: všichni rodiče bez vyjímky registrovali změny
k lepšímu. Jistě, škála hodnocení byla široká. Na jedné straně chlapec propadlík získal výbornou z matematiky ve druhé polovině čtrnáctidenní kůry. Na druhé straně dítě navrhované po druhém ročníku do zvláštní školy absolvovalo 3. třídu se známkami 2 - 3. Ale docházelo k nám sedm měsíců, dvakrát týdně.

Výsledky experimentu nás opravňují věřit, že ke zlepšení a nápravě dyslexie, poruch učení a chování vedle časově i výchovně náročných postupů speciální pedagogiky, finančně málo dostupného biofeedbacku či nejisté kineziologie, existuje vcelku jednoduchá, nadějná, finančně přijatelná cesta audiovizuální stimulace.


AVS GalaxyPsychologické pracoviště v Lázních Jablonec tuto metodu podporuje konkrétními kroky.


* Aplikace metody AVS je již po léta rutinní součástí práce naší psychologické poradny při pomoci dětem s poruchami pozornosti a učení.

* Dětem s poruchami učení a pozornosti nabízíme možnost absolvovat pobytový program, jehož součástí je terapie pomocí AVS přístrojů. Podmínkou pro účast na pobytu je doprovod dospělé osoby. Délka pobytu je volitelná. Pro snazší dostupnost této formy platí nabídka prvních pěti nocí včetně programu pro dítě zdarma, v rámci dotovaných pobytů.
To znamená, že po tuto dobu Lázně Jablonec hradí náklady na ubytování a 60 minut programu denně.

Program obsahuje orientační vyšetření psychologem a 2x 30 minut audiovizualni stimulace mozku denně . Jedna noc stojí 1100,- Kč. V rámci akce hradíme náklady na prvních 5 nocí, ubytovaní a 5 hodin procedur. Dítě platí 50,- Kč za noc (místní poplatky a snídaně). Dotovaný program je výhradně pro děti s poruchami učení, LMD, hyperaktivni atd., Podmínkou pro čerpáni dotace je doklad o takové poruše. Tím může být vyjádření učitele, pediatra, zpráva z vyšetření u dětského psychologa.

* Pochopitelně, přístroje pro audiovizuální stimulaci lze rovněž zakoupit domů. Více na AVS- přístroje.

 

S problémy dětí souvisí otázka, co poradit dospělým, rodičům. To je ale další samostatné téma, které je vhodnější probírat s psychologem osobně.


Napište nám: Kontakt

Tel.: 777 310 622
info@relaxace.com


www.relaxace.com © 2009